woonst sign in
grond
van admin op: Wed 01 Dec 2021 16:07 (1638371237@admin.md)
Met de Omgevingswet wordt het kader geschapen waarmee het verwerven/uitgifte van gronden en bouwprojectontwikkeling wordt gefaciliteerd.

WOONST stelt zich voor de aangesloten Wooncoöperaties als derde partij naast Woningcorporaties en commercieële projectontwikkelaars, voor het verkrijgen van posities in den lande.

Daarnaast wil WOONST in gemeenten meebieden op te gunnen projecten als sociale bouwontwikkelaar voor Wooncoöperaties met leden uit de lage en midden inkomens.

(Uitleg positie Burgerinitiatieven: => woonbond: omgevingswet, risco, zeggenschap)

Met de Omgevingswet wordt een framework gecreëerd om het verwerven en uitgeven van gronden en bouwprojectontwikkeling te vergemakkelijken. WOONST positioneert zich als derde partij naast woningcorporaties en commerciale projectontwikkelaars om posities te verwerven in het land voor de aangesloten wooncoöperaties.

Bovendien wil WOONST in gemeenten meebieden op te begunstigen projecten als sociale bouwontwikkelaar voor wooncoöperaties met leden uit de lage en middeninkomens.

Met deze aanpak tracht WOONST de positie van wooncoöperaties te versterken en de betaalbare huisvesting te bevorderen. Dit kan leiden tot meer variëteit in de huisvestingsmarkt en een betere toegankelijkheid tot betaalbare huisvesting voor mensen met lage en middeninkomens. De Omgevingswet en de aanwezigheid van WOONST als derde partij kunnen een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van wooncoöperaties en het bereiken van sociale doelstellingen.

van admin op: Sun 31 Mar 2024 20:38 (1711910321@admin.md)
=> www.boschgaard.nl

=> stek: www.stekbreda.nl

=> clt: www.communitylandtrust.nl

=> coop: www.volkshuisvestingnederland.nl

=> 2022 2044: onderweg naar de rechtvaardige stad valiz.nl

=> woonst

van admin op: Wed 25 May 2022 15:52 (1653486739@admin.md)
Grondposities Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn al sinds decennia actief op de grondmarkt en hanteren verschillende strategieën voor het verwerven van grondposities. Hun voornaamste doel is het ontwikkelen en beheren van sociale huurwoningen, maar ze zijn ook actief in de bouw van koopwoningen en andere typen onroerend goed.

Sommige woningcorporaties hanteren een actieve acquisitiestrategie en verwerven grondposities via openbare veilingen, aankopen van bestaande gebouwen en gronden of via privéovereenkomsten. Andere woningcorporaties volgen een meer passive strategie en wachten af totdat grondposities beschikbaar komen via openbare of particuliere verkopen.

De Omgevingswet kan de positie van woningcorporaties op de grondmarkt versterken door middel van regels en beleid die de markt transparanter en toegankelijker maken voor alle spelers. Dit kan leiden tot meer concurrentie en een betere toegankelijkheid tot grondposities voor woningcorporaties en andere partijen die zich richten op betaalbare huisvesting.

WOONST kan als derde partij naast woningcorporaties en comerciale projectontwikkelaars fungeren om de positie van wooncoöperaties te versterken en de betaalbare huisvesting te bevorderen. Door mee te bieden op te begunstigen projecten als sociale bouwontwikkelaar voor wooncoöperaties met leden uit de lage en middeninkomens, kan WOONST een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van wooncoöperaties en het bereiken van sociale doelstellingen.

Grondposities Woningcorporaties =>

van admin op: Wed 25 May 2022 15:50 (1653486651@admin.md)
Het Kadaster is het Nederlandse overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de administratie en registratie van vastgoed, grond en topografie. Het Kadaster beheert een immense dataset met informatie over alle gronden en gebouwen in Nederland, inclusief eigenaren, oppervlakten, liggingen en andere relevante gegevens.

De datasets van het Kadaster zijn beschikbaar voor het publiek en kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals marktonderzoeken, grondspeculatie, vastgoedbeheer en stadsplanning. De datasets zijn beschikbaar in verschillende formaten, zoals GIS, Excel en PDF, en kunnen worden gedownload via de website van het Kadaster of via webservices.

Voor wooncoöperaties en andere parties die zich richten op betaalbare huisvesting kan de data van het Kadaster een belangrijke bron van informatie zijn. Zo kunnen zij inzicht krijgen in de markt en de beschikbare grondposities, en zo een beter beleid ontwikkelen voor de ontwikkeling van betaalbare huisvesting.

WOONST kan gebruikmaken van de datasets van het Kadaster om de positie van wooncoöperaties te versterken en de betaalbare huisvesting te bevorderen. Zo kunnen zij de markt beter analyseren en de beste grondposities identificeren voor de ontwikkeling van wooncoöperaties en het bereiken van sociale doelstellingen.

Kadasterdata =>

van admin op: Sun 27 Feb 2022 21:18 (1645993122@admin.md)
Almere is een van de snelst groeiende steden in Nederland en heeft een grote vraag naar betaalbare huisvesting. Volgens cijfers van het CBS wonen er momenteel ruim 215.000 mensen in Almere en wordt verwacht dat dit aantal zal toenemen tot ruim 350.000 in 2040.

Om aan deze vraag tegemoet te komen, zijn er verschillende ontwikkelingen en initiatieven in gang gezet in de regio Almere. Zo zijn er tal van nieuwbouwprojecten gepland of al in ontwikkeling, met name in de stadsdelen Almere Poort, Almere Haven en Almere Buiten. Deze projecten richten zich op de bouw van zowel koop- als huurwoningen, met een focus op betaalbare huisvesting.

Daarnaast zijn er verschillende overheidsprogramma's en subsidies beschikbaar om de ontwikkeling van betaalbare huisvesting in Almere te ondersteunen. Zo zijn er subsidies beschikbaar voor de bouw van sociale huurwoningen, en zijn er programma's om de energiespecifieke prestaties van nieuwbouwprojecten te verbeteren.

Wooncoöperaties kunnen zich ook aansluiten bij deze ontwikkelingen en initiatieven in Almere. Zo kunnen zij samenwerken met woningcorporaties en commerciële projectontwikkelaars om grondposities te verwerven en projectontwikkelingen op te zetten. WOONST kan hierbij een belangrijke rol spelen als derde partij en sociale bouwontwikkelaar voor wooncoöperaties met leden uit de lage en middeninkomens.

In totaal biedt de regio Almere dus veel kansen voor de ontwikkeling van betaalbare huisvesting, en kunnen wooncoöperaties hiervan profiteren door zich aan te sluiten bij de diverse ontwikkelingen en initiatieven in de regio.

thread van admin op Mon 28 Feb 2022 08:43 woningen regio Almere
van admin op: Mon 21 Feb 2022 14:22 (1645449768@admin.md)
Het Kadaster beheert een grote hoeveelheid data over grondposities in Nederland, inclusief informatie over eigenaren, liggingen, oppervlakten, bodemkwaliteit en bestemmingen. Deze data is beschikbaar voor het publiek en kan worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals marktonderzoek, grondspeculatie en stadsplanning.

Voor wooncoöperaties en andere partijen die zich richten op betaalbare huisvesting kan de data van het Kadaster een belangrijke bron van informatie zijn. Zo kunnen zij inzicht krijgen in de beschikbare grondposities en de marktomstandigheden, en zo een beter beleid ontwikkelen voor de ontwikkeling van betaalbare huisvesting.

WOONST kan gebruikmaken van de datasets van het Kadaster om de positie van wooncoöperaties te versterken en de betaalbare huisvesting te bevorderen. Zo kunnen zij de markt beter analyseren en de beste grondposities identificeren voor de ontwikkeling van wooncoöperaties en het bereiken van sociale doelstellingen.

Het Kadaster biedt verschillende manieren om toegang te krijgen tot hun datasets, zoals via de website van het Kadaster, Web Map Services (WMS), Web Feature Services (WFS) en Application Program Interfaces (APIs). Deze services kunnen worden gebruikt om de data te downloaden of te integreren in eigen applicaties en systemen.

In totaal biedt de beschikbaarheid van Kadasterdata dus veel kansen voor wooncoöperaties en andere partijen die zich richten op betaalbare huisvesting. Zij kunnen gebruikmaken van deze data om hun beleid te informeren en de ontwikkeling van betaalbare huisvesting te bevorderen.

Kadasterdata grondposities =>

van admin op: Mon 21 Feb 2022 14:20 (1645449619@admin.md)
Het arrest van de Hoge Raad van 19 december 2019, bekend als het 'Didam-arrest', betreft een casus over de gronduitgifte door een gemeente. In dit arrest stelde de Hoge Raad dat een gemeente bij de gronduitgifte niet mag discrimineren tussen verschillende categorieën kopers, zoals woningcorporaties en commerciële projectontwikkelaars.

Op basis van dit arrest heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in februari 2021 een handleiding voor gemeenten uitgebracht over de gronduitgifte. Deze handleiding geeft richtlijnen voor gemeenten over hoe zij de gronduitgifte moeten aanpakken om te voldoen aan de eisen van het Didam-arrest.

De handleiding bevat onder andere de volgende richtlijnen:

Gemeenten moeten objectieve criteria definiëren voor de selectie van kopers van grond, zonder discriminatie tussen verschillende categorieën kopers.

Gemeenten moeten de marktomstandigheden en de behoefte aan betaalbare huisvesting in hun gemeente in ogenschouw nemen bij de selectie van kopers.

Gemeenten moeten de gronduitgifte transparant en open maken voor alle belanghebbenden, door bijvoorbeeld openbare inschrijvingen te organiseren.

Gemeenten moeten de gronduitgifte evalueren en rapporteren over de uitkomsten, om te controleren of de criteria en richtlijnen zijn nagekomen.

De handleiding is bedoeld om gemeenten te helpen bij de implementatie van de eisen van het Didam-arrest en om te zorgen dat de gronduitgifte transparant en open wordt gehouden voor alle belanghebbenden. Wooncoöperaties en CPO's kunnen gebruikmaken van deze handleiding om te argumenteren voor een gelijke kans op gronduitgifte en om te zorgen dat zij niet worden gediscrimineerd ten opzichte van andere categorieën kopers.

Handleiding Gronduitgifte Gemeenten nav Didam Arrest => factsheet uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen

van admin op: Mon 03 Jan 2022 15:10 (1641219005@admin.md)
Het Tiny House fenomeen, waarbij mensen wonen in kleine, mobile huizen, brengt een aantal juridische complicaties met zich mee, met name met betrekking tot de grond waarop het tiny house staat. Aangezien tiny houses meestal mobiel zijn en niet op een vaste fundering rusten, zijn zij niet altijd conform de lokale bouw- en plattegrondregels.

Een van de belangrijkste juridische problemen rond tiny houses is de status van de grond waarop ze staan. Indien de grond niet in eigendom is van de bewoner van het tiny house, is het lastig om een legale verbinding tot stand te brengen tussen de grond en het huis. In sommige gevallen is het mogelijk om een soort huurcontract af te sluiten met de eigenaar van de grond, maar dit is niet altijd een praktische of financieel haalbare oplossing.

Een ander juridisch aspect van tiny houses is de status van de woning zelf. In sommige gevallen wordt een tiny house beschouwd als een caravan of camper, en valt dus niet onder de reguliere bouw- en woningwetgeving. In andere gevallen wordt het tiny house beschouwd als een vast huis en is het vereist dat het voldoet aan de reguliere bouw- en woningvoorschriften.

Om deze juridische problemen op te lossen, zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Zo kunnen er nieuwe wetten en regels ontwikkeld worden die specifiek toegespitst zijn op tiny houses en hun bewoners. Ook is het mogelijk om de grond waarop het tiny house staat te legaliseren door middel van een bouwvergunning of een andere vorm van toestemming van de lokale autoriteiten. Ten slotte is het ook denkbaar dat er speciale zone's worden ingericht waar tiny houses toegestaan zijn en waar de bewoners toegang hebben tot de nodige voorzieningen, zoals water en elektriciteit.

In ieder geval is het belangrijk dat de juridische problemen rond tiny houses serieus worden genomen en dat er oplossingen worden gezocht die rekening houden met de bijzondere karakteristieken van deze manier van wonen.

De grond onder het Tiny House juridische problematiek => kleine huizen grote problemen

Tiny House的地基问题具有一定的法律复杂性。由于Tiny House通常是可移动的,并且不总是符合当地建筑和平面规划标准,因此这些问题尤为突出。

Tiny House的主要法律问题之一是所在土地的status。如果土地不属于Tiny House居民所有,那么将其与房屋连接起来就很困难了。在某些情况下,可以与土地所有者结束一个类似租赁协议的合同,但这并非始终是实际或经济上可行的解决方案。

另一个Tiny House的法律方面是住房本身的status。在某些情况下,tiny house被认为是旅馆或露营车avan,因此不遵循常规的建筑和住房法规。在其他情况下,tiny house被认为是固定住房,需要满足常规的建筑和住房规范。

为了解决这些法律问题,已提出各种解决方案。例如,专门针对Tiny Houses和它们的居民制定新的法律和规则。还可以通过建设许可或其他形式的批准从当地机构获得土地使用权限。最后,也可能会安排特殊区域,允许放置tiny houses,并确保居民获得必要的设施,如水和电力。

无论如何,重要的是要认真处理Tiny Houses相关的法律问题,并寻找尊重该住宿方式独特特点的解决方案。

van admin op: Mon 27 Dec 2021 15:36 (1640615816@admin.md)
Het College van Rijksadviseurs heeft in december 2021 een breed scala aan visies en aanbevelingen vrijgegeven voor een duurzame toekomst van Nederland in 2100, getiteld "Brede Agenda voor 2100". Deze agenda richt zich op de uitdagingen van grond, bouwen en samenleven en bevat een aantal langdurige ateliers waarin ideeën kunnen uitdiepen en evolueren.

De agenda voor 2100 onderkent de noodzaak om een duurzame toekomst te creëren voor Nederland en de wereld, en richt zich op vier primaire thema's: klimaatverandering, biodiversiteit, sociale cohesie en economische duurzaamheid. Deze thema's worden verder uitgewerkt in zes specifieke focusgebieden: grond en water, voeding en landbouw, energie en industrie, mobiliteit en logistiek, gebouwen en steden, en internationale samenwerking.

In elk van deze focusgebieden worden concrete aanbevelingen gedaan voor het Rijk, provincies, gemeenten en andere relevante partijen om een duurzame toekomst te bevorderen. Bijvoorbeeld, in het focusgebied "grond en water" wordt aangeraden om grondgebruik te optimaliseren, waterbeheer te verbeteren en natuurlijke habitats te beschermen. In het focusgebied "gebouwen en steden" wordt aangeraden om energiezuinige gebouwen te promoten, stedelijke vernieuwing te bevorderen en sociale cohesie te versterken.

De agenda voor 2100 is een uitnodiging aan alle relevante partijen om mee te werken aan de creatie van een duurzame toekomst voor Nederland en de wereld. Het College van Rijksadviseurs heeft een aantal langdurige ateliers georganiseerd waarin deskundigen, beleidsmakers en andere belanghebbenden samenkomen om ideeën te ontwikkelen en uit te diepen, en om te overleggen over de beste manieren om deze visie te verwezenlijken. De agenda voor 2100 is een levend document dat zich ontwikkelt en evolueert terwijl de samenleving zich verder ontwikkelt en verandert.

Het College van Rijksadviseur heeft in december 2021 een Brede Agenda voor 2100 vrijgegeven met daarin de visie op bodem, bouwen en samenleven en hoe het Rijk met deze uitdagingen moet omgaan, langdurige Ateliers waarin ideeën rijpen, etc : => adviesen publicaties

middelen
geld
woonst@woonst.org