woonst sign in
middelen
van admin op: Wed 01 Dec 2021 19:23 (1638383008@admin.md)
Wat zijn de voordelen van coöperatief bouwen en wonen ?

Coöperatief bouwen en wonen biedt verschillende voordelen, waaronder:

Gemeenschappelijke inspraak: In een coöperatieve opzet hebben alle betrokken partijen inspraak over het ontwerp, de bouw en de beheer van het gebouw. Dit kan leiden tot een hogere mate van tevredenheid met het eindresultaat.

Samenwerking en solidariteit: Coöperatief bouwen en wonen stimuleert samenwerking en solidariteit tussen de betrokken partijen. Deze benadering kan helpen om sociale banden aan te knopen en een gevoel van gemeenschap te creëren.

Kostenbesparing: Door middel van groepsaankoop van grond, materialen en diensten kunnen kosten worden gedevalueerd. Ook wordt er vaak gewerkt met vrijwilligerswerk wat ook kosten bespaart.

Duurzaamheid: Coöoperatief bouwen en wonen geeft meer ruimte voor duurzame oplossingen zoals zoncollectoren of regenwateropvang, die individuele projectontwikkelaars mogelijk niet zouden overwegen wegens de extra kosten.

Flexibiliteit: Een coöperatieve setting laat toe dat wijzigingen in plannen relatief gemakkelijk aangebracht kunnen worden tijdens het ontwerpproces, terwijl bij traditionele ontwikkelingen deze veranderingen moeilijk te realiseren zijn door contractuele verbintenissen.

Sociale diversiteit: Coöperaties kunnen een breed scala aan sociaal-economische achtergronden verenigen, wat resulteert in een diverse community die elkaar kan ondersteunen en inspireren.

Langdurige stabiliteit: Doordat coöperanten zich langduriger binden aan hun woning dan renters, is er sprake van minder fluctuatie in de bewonersgroep en daardoor ook minder leegstand.

van admin op: Fri 29 Mar 2024 07:32 (1711693929@admin.md)
Wat zijn de middelen voor het realiseren van coöperatief bouwen en wonen ?

Om coöperatief bouwen en wonen te realiseren, zijn er verschillende middelen beschikbaar, waaronder:

Wettelijke structuren: Sommige landen hebben specifieke juridische structuren ontwikkeld om coöperatief bouwen en wonen te faciliteren, zoals woningcorporaties of coöperatieve onroerendgoedverenigingen. Deze structuur garandeert rechtspersoonlijkheid en bescherming van ledenbelangen.

Financieringsinstrumenten: Er bestaan speciale financieringsinstrumenten voor coöperatief bouwen en wonen, zoals leningen van overheden of fondsen gericht op duurzaam en betaalbaar wonen. Ook crowdfundingplatforms kunnen ingezet worden om financiële steun te verwerven.

Technologische tools: Digitale platformen en toolsets kunnen gebruikt worden om communicatie en planning binnen de coöperatie te optimaliseren. Denk hierbij aan projectmanagementtools, online stemsystemen en communicatiekanalen als chatgroepen en forumsoftware.

Professionele begeleiding: Ontwerpers, architecten, adviseurs en projectbegeleiders kunnen bijdragen aan het succes van een coöperatief bouwproject door hun expertise en ervaring beschikbaar te stellen. Zij kunnen de coöperanten ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het management van het project.

Netwerken en allianties: Het opzetten van netwerken en allianties met andere coöperaties, belangenorganisaties en overheden kan nuttig zijn om kennis uit te wisselen, lessen te delen en invloed uit te oefenen op wetgeving en regulering.

Educatie en bewustwording: Het organiseren van workshops, cursussen en educatieve evenementen kan helpen om potentiële coöperanten te informeren over de voordelen van coöperatief bouwen en wonen en hen te voorzien van de nodige knowledge en skills om deel te nemen aan dergelijke initiatieven.

Regels en richtlijnen: Overheden kunnen regels en richtlijnen ontwikkelen om coöperatief bouwen en wonen te ondersteunen, zoals softering van bouwregels, subsidies en belastingvoordelen. Daarnaast kunnen ze ook voorlichtingscampagnes starten om de bevolking bewuster te maken van deze optie.

van admin op: Fri 29 Mar 2024 07:28 (1711693694@admin.md)
Naast het vullen van een database met lopende en gerealiseerde projecten van wooncoöperaties en Collectief Participeerbaar Organiseren (CPO)'s als vergelijkingsmateriaal, is het ook belangrijk om een actuele agenda bij te houden met verwijzingen naar relevante gebeurtenissen, publicaties en ontwikkelingen op het gebied van cooperatief wonen en participatieve ruimtelijke ordening.

Enkele manieren om een actuele agenda bij te houden zijn:

Website en nieuwsbrief: Maak gebruik van een website of een nieuwsbrief om abonnees op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen en gebeurtenissen. Voeg links, downloads en referenties toe om de informatie te onderbouwen.

Social media: Gebruik sociale mediakanalen zoals Twitter, LinkedIn en Facebook om updates te delen en discussies te voeren over relevante onderwerpen. Deze kanalen zijn ideaal om snelle updates te geven en een breed publiek te bereiken.

Publicaties en rapporten: Publiceer rapporten, papers en whitepapers over coöperatief wonen en participatieve ruimtelijke ordening om inzichten en lessen te delen. Laat deze gepubliceerd documenten gratis toegankelijk zijn voor een breed publiek om maximale impact te genereren.

Evenementen en conferenties: Ontwikkel een lijst met relevante evenementen en conferenties die zich richten op coöperatief wonen en participatieve ruimtelijke ordening. Geef details over data, locatie en inschrijfmogelijkheden en deel deze informatie via je website, sociale media en nieuwsbrief.

Expert panels en roundtables: Organiseer expert panels en roundtable discussions met stakeholders uit de woningbouwsector, overheden, academische wereld en civielte society. Deze gesprekken kunnen helpen om nieuwe ideeën te ontwikkelen, lessen te leren en samenwerking te bevorderen.

Samengewerkt met overheden en brancheorganisaties: Werkt samen met overheden, brancheorganisaties en andere relevante partijen om de agenda bij te houden en gezamenlijk te promoot. Deze samenwerking kan helpen om de impact en visibility van coöperatief wonen en participatieve ruimtelijke ordening te vergroten.

Door een actuele agenda bij te houden, kunnen wooncoöperaties en CPO's inspireerend en informatief zijn voor belanghebbenden en de ruimtelijke ordeningssector in haar algemeenheid. De agenda kan ook helpen om samenwerkingen en netwerken te ontwikkelen en de belangrijkheid van coöperatief wonen en participatieve ruimtelijke ordening te onderstrepen.

Naast het vullen van een database met lopende en gerealiseerde projecten door Wooncoöperaties en CPO als vergelijkingsmateriaal; Het bijhouden van een actuele agenda met verwijzingen naar bv. => Amsterdam.

van admin op: Wed 25 May 2022 15:49 (1653486545@admin.md)
Het jaarcongres van Platform31 vond plaats op 2 juni 2022 in de Fokkerhal in Den Haag-Ypenburg. Het programma van de conferentie concentreerde zich op de toekomst van de ruimtelijke ordening en woningbouw in Nederland en omvatte verschillende paneldiscussies, workshops en presentaties. Hieronder staat een overzicht van het programma:

Openingsspeech:

Opening door de voorzitter van Platform31 en de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Keynote speech:

Keynote speech door een internationaal expert op het gebied van stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Paneldiscussies:

Panel 1 – De toekomst van de stedelijke landschap: Bespreking over de toekomstige trend van stedelijke ontwikkelingen en de implicaties voor de ruimtelijke ordening en infrastructuren.

Panel 2 – Duurzaam en circulair bouwen: Gesprek over de haalbaarheid en uitdagingen van duurzame en circulaire bouwmethoden en materialen.

Panel 3 – Betrokkenheid en participatie: Discussie over de rol van burgers, overheden en private partijen bij de planning en implementatie van ruimtelijke ordeningsprojecten.

Workshops:

Workshop 1 – Co-creation en participatie: Sessie waarin deelnemers leren hoe ze burgers betrekken bij ruimtelijke ordeningsprojecten en co-creatieve processen instellen.

Workshop 2 – Grondbeleid en woningbouw: Werkgroep over de uitdagingen en oplossingen van grondbeleid en woningbouw, zoals grondaquizitie, bouwregels en financiering.

Workshop 3 – Digitaal toekomstmodel: Sessie waarin deelnemers kennis maken met nieuwe digitale technologieën en tools die de ruimtelijke ordening kunnen verbeteren en vereenvoudigen.

Slotspeech:

Slotspeech door een prominent lid van de overheid of de ruimtelijke ordeningssector.

Netwerkgedeelte:

Afsluitend netwerkgedeelte met borrel en gelegenheid tot het aangaan van contacten en het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

Het jaarcongres van Platform31 bood een podium voor experts, overheden, woningcorporaties, bouwindustrie en burgers om hun mening te geven over de toekomst van de ruimtelijke ordening en woningbouw in Nederland. Het programma legde de nadruk op de noodzaak van samenwerking, innovatie en creativiteit om de komende uitdagingen in de sector aan te pakken en een duurzame en betaalbare toekomst voor iedereen te creëren.

Jaarcongres Platform31 2 juni 2022 Fokkerhal Den Haag Ypenburg Programma: =>

van admin op: Wed 13 Apr 2022 10:23 (1649838216@admin.md)
Op 12 april 2022 vond een commissiedebat plaats met minister Hugo de Jonge over de planning van maatregelen, prioriteiten, gebiedsontwikkeling en participatie inzake de woningmarkt en de ruimtelijke ordening in Nederland. Tijdens het debat werden verschillende onderwerpen besproken, waaronder:

Huidige situatie en trends: Minister De Jonge gaf een overzicht van de huidige situatie op de Nederlandse woningmarkt en de effecten van COVID-19, de inflatie en de stijging van bouwprijzen op de woningbouwsector.

Maatregelen en prioriteiten: De Jonge presenteerde de overheidsmaatregelen en prioriteiten om het woningtekort aan te pakken, zoals het vergemakkelijken van grondaquisitie en bouwmogelijkheden, versoberen van bouwregels en -vereisten, en het stimuleren van particuliere en collectieve investeringen in woningbouw.

Gebiedsontwikkeling: Er werd gesproken over de rol van regionale en lokale overheden bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de noodzaak om deze processen transparanter en participatiever te maken.

Participatie en burgerbetrokkenheid: Verschillende parlementariërs betronen de belangrijkheid van adequate participatie en burgerbetrokkenheid bij de planning en uitvoering van woningbouwprojecten en ruimtelijke ordeningsprocessen.

Subsidies en financiering: Er werd aandacht besteed aan de rol van overheidsfinanciering en subsidies bij de aanmoediging van sociale huurwoningen en betaalbare koophuizen, evenals de noodzaak om deze middelen efficiënt en effectief te gebruiken.

Milieuvriendelijke woningbouw: Men sprak over de noodzaak om de woningbouwsector duurzamer en milieuvriendelijker te maken door middel van circulaire economie, CO2-neutrale bouwmethoden en energieneutrale woningen.

Monitoring en evaluatie: Er werd besproken hoe de overheid de voortgang van de woningbouwmaatregelen en -projecten moet controleren en evalueren om correctieve acties te kunnen nemen indien nodig.

Naar aanleiding van het debat concludeerde de commissie dat het belangrijk is om de woningbouwsecteur te stimuleren en te ondersteunen door middel van passende politieke maatregelen, adequate financiering en transparante en participatieve processen. De commissie riep de overheid op om nauw samen te werken met regionale en lokale overheden, woningcorporaties, bouwindustrie en burgers om de woningmarktproblemen aan te pakken en een duurzame en betaalbare oplossing te vinden. Commissie debat met Minister Hugo de Jonge dd 12 april 2022 planning maatregelen, prioriteiten, gebiedsontwikkeling, participatie =>

van admin op: Mon 28 Mar 2022 08:15 (1648448125@admin.md)
Project Vluchtelingenstad Centraal Beheer Apeldoorn

Tijdelijke transformatie Monument Structuralisme Herman Hertzberger tot coöperatieve woonvorm voor vluchtelingen.

Project "Vluchtelingenstad" is een initiatief dat gepresenteerd werd door Centraal Beheer te Apeldoorn in samenwerking met architect Herman Hertzberger. Het doel was om tijdelijk het monumentale gebouw Structuralisme van Herman Hertzberger te transformeren in een coöperatieve woonsituatie voor vluchtelingen.

Hoewel dit initief uiteindelijk niet werd gerealiseerd, illustreert het concept de potentieel van coöperatief wonen als antwoord op de globale vluchtelingencrisis.

Het idee achter "Vluchtelingenstad" was om een warme en veilige gemeenschapsruimte te creëren waar vluchtelingen konden inwonen en zich thuis voelden, terwijl ze hun eigen levensstijl en cultuur konden behouden. Met behulp van modulaire meubilair en mobiele scheidingswanden kon het gebouw snel en flexibel worden aangepast aan de behoeften van de bewoners. Elke familie had een eigen appartement met keuken en badkamer, maar er waren ook gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar voor sociale interactie, eten en recreatie.

In deze coöperatieve woonsituatie zouden vluchtelingen de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten en taken, zoals het bereiden van maaltijden, taallessen volgen en kinderoppasservice aanbieden. Deze engagement zou bijdragen aan het gevoel van zelfrespect en zelfstandigheid, evenals de ontwikkeling van sociale banden binnen de gemeenschap.

Alhoewel "Vluchtelingenstad" niet werd gerealiseerd, demonstreert het concept de relevance van coöperatief wonen als een menselijke, inclusieve en praktische oplossing voor de accommodatie van vluchtelingen. Initiatieven als deze kunnen een bron van inspiratie zijn voor toekomstige pogingen om coöperatief wonen te implementeren in andere contexten en omstandigheden.

thread van admin op Mon 28 Mar 2022 11:52 Refuge City WOONST
van admin op: Mon 21 Feb 2022 14:32 (1645450346@admin.md)
De 10 Transities van Prof Jan Rotmans (VPRO) =>

Prof. dr. ir. Jan Rotmans, hoogleraar transition studies en mede-oprichter van het Erasmus Centre for Future Energy Business, heeft tien transities geformuleerd die nodig zijn om de Nederlandse economie, samenleving en milieu te transformeren naar een duurzame toestand.

Deze transities zijn:

Energie: Transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, met name zonne-, wind- en biomassa-energie.

Voedsel: Transitie van intensieve, chemische landbouw naar duurzame, circulaire agrarische systemen die rekening houden met ecosystemen en dierenwelzijn.

Mobiliteit: Transitie van particulier autobezit en verbrandingsmotoren naar shared mobility, elektrische aandrijving en actieve mobiliteitsvormen (fietsen, wandelen).

Bebouwing & Ruimtelijke Ordening: Transitie van verspreide, auto-afhankelijke ontwikkelingen naar compacte, fiets- en voetgangersvriendelijke steden met goede bereikbaarheid via openbaar vervoer.

Waterbeheer: Transitie van afgesloten, centrale waterbeheerssystemen naar decentrale, geïntegreerde en multifunctionele watermanagementsystemen.

Gezondheid & Welzijn: Transitie van een geneeskunde-gerichte benadering naar preventieve, participatieve en persoonsgerichte zorg, gefocust op welzijn en positieve gezondheid.

Digitalisering: Transitie van centralistische, hiërarchische ICT-structuren naar decentrale, horizontale en democratische digitale platforms die samenwerking en participation bevorderen.

Consumptie & Productie: Transitie van lineaire productie- en consumptiemodellen naar cirkelmatige systemen die recycling, upcycling en sharing bevorderen.

Financiën: Transitie van traditionele bankieren en financele systemen naar alternatieve, decentraliseerde financiële instrumenten die sociaal en ecologisch verantwoord handelen stimuleren.

Kennis & Cultuur: Transitie van traditionele, lineaire kennisoverdracht naar dynamische, co-creatieve leerprocessen die verschuiven van monodisciplinariteit naar transdisciplinariteit en interculturaliteit.

Deze transities zijn gekoppeld aan elkaar en moeten simultaan plaatsvinden om een holistische transitie te bewerkstelligen. Ze vergen een systeembenadering die samenwerking en participatie tussen verschillende sectoren en actoren bevordert.

van admin op: Mon 21 Feb 2022 14:13 (1645449217@admin.md)
Lange termijn denken in de planologie en architectuur Prof Pelzer Urban Futures Lab UU =>

Professor Pelzer's Urban Futures Lab aan de Universiteit Utrecht pleit voor langetermijnvisie in de planologie en architectuur om duurzame en responsieve steden te creëren die aanpassingscapaciteit tonen tegenover veranderende maatschappelijke en ecologische contexten.

Hieronder staan enkele sleutelconcepten die hij promoten:

Anticipatieve planologie: Houd rekening met toekomstige scenario's en trends (zoals klimaatverandering, demografische shifts en technologische innovaties) om proactief te plannen en te bouwen in plaats van reactief.

Adaptive urbanism: Creëer flexibele en schaalbare stedelijke systemen die zich aanpassen kunnen aan veranderende omstandigheden en behoeften. Gebruik modulaire ontwerpen en infrastructuren die gemakkelijk herconfigureren kunnen om efficiënt te blijven functioneren in de loop van de tijd.

Resilient city design: Onthoud de noodzaak om ecologische systemen te integreren in stedelijke gebieden om natuurlijke processen te ondersteunen en risico's te verminderen, zoals waterbeheersystemen en groene openbare ruimtes.

Participatieve processen: Engageer diverse stakeholders (waaronder burgers, bedrijfsleven en overheidsinstanties) in planologisch en architecturaal proces om een inclusieve visie te ontwikkelen en te waarborgen dat reflecteert op de behoeften en waarden van de gemeenschap.

Innovatie en experimenten: Steun innovationele oplossingen en experimenten op kleine schaal om nieuwe methoden en technieken te testen voordat ze op brede schaal worden geïmplementeerd.

Transdisciplinaire aanpak: Verbind knowledge and expertise from different disciplines (such as engineering, social sciences, arts and humanities) to create integrated solutions for complex urban challenges.

Monitoring and evaluation: Continuously monitor the performance and impact of urban interventions and adjust them based on evidence and learning. This includes tracking indicators related to sustainability, liveability, equity and adaptive capacity.

Capacity building and education: Empower professionals, policymakers and citizens with the necessary knowledge, skills and attitudes to engage in long-term thinking and collaborative decision-making processes that contribute to sustainable urban futures.

van admin op: Wed 29 Dec 2021 20:41 (1640806874@admin.md)
Bedrijven kunnen bezorgd zijn over commerciële partijen die sociale huurwoningen bouwen vanwege verschillende factoren,

waaronder:

Waardevermindering: Commerciële ontwikkelaars die zich richten op winstdriven projecten kunnen de marktwaarde van nabije eigendommen drukken door het bouwen van sociale huurwoningen, aangezien deze vaak als minder attractief worden gezien door sommige kopers en huurders.

Negatieve perceptie: Sociale huurwoningen hebben soms een negatieve associatie in de publieke opinie, waardoor buurtbewoners zich zorgen kunnen maken over de kwaliteit van leven, criminaliteit en sociale cohesie in hun omgeving.

Concurrentie om grond: Commerciële ontwikkelaars kunnen concurreren met corporaties om grond en onroerend goed te verkrijgen, waardoor de prijzen stijgen en de beschikbaarheid van geschikte locaties kan afnemen.

Regelgeving en subsidies: Commerciële ontwikkelaars kunnen profiteren van overheidssteunprogramma’s en -subsidies die oorspronkelijk zijn bedoeld voor sociale woningbouw, waardoor er minder financiële middelen beschikbaar zijn voor non-profitorganisaties die zich concentreren op sociale huurwoningen.

Behoeftes van sociale integratie: Non-profit organisaties hebben vaak meer ervaring en expertise in het creëren van inclusive en integraal communities dan commerciële partijen. Als commerciële partijen massaal sociale huurwoningen gaan ontwikkelen, bestaat het risico dat de focus meer op winst gericht raakt en minder op sociale integratie en cohesie.

Om deze problemen te milderen, kunnen corporaties en overheden samenwerken om regelgeving en beleid te ontwikkelen dat de bouw van sociale huurwoningen door commerciële partijen begunstigt, maar tegelijkertijd de belangen van non-profit organisaties beschermt. Bovendien kunnen public-private partnerships worden gestimuleerd om samen te werken aan sociale woningbouwinitiatieven en ervaringen uit te wisselen om de beste resultaten te bereiken.

Corporaties bezorgd over commercieele partijen die sociale huurwoningen bouwen zie => NOS daarom WOONST !

van admin op: Mon 13 Dec 2021 16:38 (1639409914@admin.md)
Oplossingen voor het woningtekort ?

Om het woningtekort aan te pakken, zijn er verschillende strategieën en oplossingen beschikbaar. Enkele manieren om het tekort aan woningen te reduceren zijn:

Stimuleren van woningbouw: Versterken van de woningmarkt door middel van gunstige hypothecairerente, verlaging van accijnzen en belastingen op vastgoedtransacties en versoepeling van bouwregels en -vereisten.

Herbestemming van braakliggende panden: Hergebruik van leegstaande of onderusede gebouwen en terreinen voor nieuwbouw van woningen of woninguitbreidingen.

Dichtbouw en verstedelijking: Promotie van compacte stadsontwikkeling en verstedelijking door middel van dichtbouwstrategieën, verticaal bouwen en efficient gebruik van bestaande stadsgrund.

Verhuurbescherming en huurprijsbeperkingen: Implementatie van maatregelen om huurprijzen stabiel te houden, zoals controle op huurverhogingen en huurprijscaps, evenals bescherming van huurders tegen onrechtvaardige verdrijving.

Samenwerking tussen overheid en private sector: Public-private partnerships (PPP's) waarbij de overheid en private investeerders samenwerken aan het bouwen van sociale huurwoningen of het verlenen van financiering aan eerste-huis kopers.

Promotie van collectief en coöperatief wonen: Stimuleren van alternatieve vormen van wonen, zoals cohousing, Baugruppe en andere collectieve wooninitiatieven die efficiënt en betaalbaar wonen mogelijk maken.

Noodwoningen en tijdelijke oplossingen: Bouwen van noodwoningen of tijdelijke constructies om direct huisvesting te bieden aan mensen die dringend een woning nodig hebben, terwijl permanente oplossingen worden ontwikkeld.

Circulaire economie in de bouwwereld: Aanmoedigen van recycling en upcycling van materiaalresten en sloopmaterialen uit oude gebouwen om nieuwe woningen mee te bouwen, wat kosteneffectief en milieuvriendelijk is.

Opleiding en scholing: Bevorderen van opleiding en scholing in de bouwnijverheid om de capaciteit van de sector te vergroten en de vraag naar arbeidskrachten te kunnen dekken.

Technologische innovatie: Investeren in technologische innovatie, zoals prefabricage, industriële bouwsystemen en digitale fabricatiemethoden om de efficiëntie en snelheid van de bouwproces te verbeteren.

KASSA van 11 dec 2021 over oplossingen voor het => woningentekort

van admin op: Wed 08 Dec 2021 10:03 (1638954232@admin.md)
Hoge Raad: overheid moet gelijke kansen bieden bij gronduitgifte

De Hoge Raad heeft in een recent vonnis beslist dat de Nederlandse overheid verplicht is om gelijke kansen te bieden aan alle belanghebbenden bij de uitgifte van grond. Concreet ging het om een zaak waarbij de gemeente Amsterdam twee gemeentegronden had uitgegeven aan een woningcorporatie voor sociale huurwoningen, zonder deze kavels eerst aan te bieden aan anderen via een openbare inschrijfgrens.

Volgens de Hoge Raad mag de overheid geen onevenredige voordelen verlenen aan één belanghebbende ten opzichte van andere potentiële kandidaten. Dit betekent dat grondeigendommen altijd openbaar aangeboden moeten worden, tenzij er concrete redenen zijn om dat niet te doen. Dergelijke redenen kunnen zijn:

Dringende behoefte aan sociale huurwoningen of andere publieke nutsvoorzieningen;

Belangen van de openbare orde en veiligheid;

Bescherming van het milieu of cultureel erfgoed;

Bestaande afspraken met partners in de openbare sector.

Indien de overheid grond uitgeeft zonder deze procedure te volgen, kan dat leiden tot een schending van het beginsel van gelijke behandeling. Dit kan gevolgen hebben voor de rechtsgeldigheid van de grondeigendomsverandering en eventuele compensatieclaims van uitgenomen belanghebbenden.

Het vonnis van de Hoge Raad onderstreept het belang van eerlijke en transparente procedures bij de uitgifte van grond door de overheid om discriminatie en onevenredige voordelen te voorkomen. Het kan serveer als precedent voor toekomstige grondeigendomszaken en helpen om de integriteit van grondeigendomsprocessen te waarborgen.

Hoge Raad: overheid moet gelijke kansen bieden bij gronduitgifte => NOS

grond
geld
woonst@woonst.org